The Clayton Hamilton Jazz Orchestra feat John Pizzarelli – Jazzwoche Burghausen 2011.