“Midnight Stone” (Keiko Matsui). From the album “Bob James / Keiko Matsu – “Altair & Vega” (2012). Personnel: Bob James – piano Keiko Matsui –┬ápiano